Statuten van het Jules Verne Genootschap.

Naam en zetel

Art. 1.

De vereniging draagt de naam: HET JULES VERNE GENOOTSCHAP. Zij heeft haar zetel in de gemeente VOORSCHOTEN.

Doel

Art. 2.1.

De vereniging heeft ten doel: “Het verzamelen, verwerken en verspreiden van gegevens van en over JULES VERNE en zijn werken, alsmede publicaties daarover.”

2.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
Het samenwerken met personen en/of organisaties, die voor het verwezenlijken van de doelstelling en/of voor leden van belang zijn.
Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten.
Iedere andere activiteit die een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van het GENOOTSCHAP.

Duur

Art. 3.1.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december van het jaar waarin de vereniging is aangegaan.

Lidmaatschap

Art. 4.1.

De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs.
Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.

2.

Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

3.

Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de Algemene Vergadering daartoe zijn benoemd.

4.

Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse vrijwillige bijdrage en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Art. 5.1.

Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend.

2.

Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering benoemd.

3.

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Art. 6.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Art. 7.1.

Het lidmaatschap eindigt:
a: door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan.
b: door opzegging door het lid.
c: door opzegging namens de vereniging.
d: door ontzetting.

2.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

4.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der Algemene Vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

5.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

6.

In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 BURGERLIJK WETBOEK kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen

Art. 8.1.

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributie van de gewone leden en de donateurs, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.

2.

Iedere gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene Vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

3.

Iedere donateur betaalt een vrijwillige bijdrage, waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene Vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Bestuur en vertegenwoordiging

Art. 9.1.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

2.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering uit de leden der vergadering benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de Algemene Vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de Algemene Vergadering benoemd.

3.

De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.

4.

De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

5.

Eens in de twee jaar treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Ieder bestuurslid kan zich tweemaal herkiesbaar stellen.
De Algemene Vergadering kan echter bepalen dat een bestuurslid zich vaker herkiesbaar kan stellen.

Art. 10.1.

Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.
Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris gezamelijk zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.

2.

Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.

3.

Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

4.

De beperking als in het vorige lid bedoeld, geldt tevens voor bevoegdheid tot vertegenwoordiging.

5.

Roerende zaken kan het bestuur slechts vervreemden voor zover deze niet in permanent bruikleen zijn afgestaan en mits de Algemene Vergadering dit besluit goedkeurt volgens de vereisten, die op grond van artikel 15 lid 3 ook voor een statutenwijziging zijn voorgeschreven, een en ander onverlet latend het bepaalde in artikel 13 lid 3. Ontbreekt in de Algemene Vergadering het quorum, dan wordt geen goedkeurig verleend.

Algemene vergaderingen

Art. 11.1.

Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene Vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekeningen en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

2.

De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

3.

Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

4.

Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

5.

Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de Algemene Vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de Algemene Vergadering al die maatregelen welk door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Art. 12.1.

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.

2.

Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

3.

Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept.

Art. 13.1.

A. Alle leden – zie Art. 4.1 – hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
B. De voorzitter heeft het recht een deel van de vergadering besloten te verklaren.

2.

Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

3.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in de notulen, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering.

4.

Stemming over voorstellen geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

5.

Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meederheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco- en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

6.

Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Art. 14.1.

De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een ander bestuurslid als voorzitter der vergadering optreden.

2.

Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Statutenwijziging

Art. 15.1.

Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanig vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2.

Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een Algemene Vergadering waarin ten minste twee derde van het totaal der leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Art. 16.1.

Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Art. 17.1.

De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan goedkeuring van de Algemene Vergadering verkregen is.

2.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Art. 18.1.

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepaling beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Ontbinding en vereffening

Art. 19.1.

Behoudens het bepaalde in artikel 19 van BOEK 2 van het BURGERLIJK WETBOEK wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Vergadering genomen met tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2.

Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

3.

Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

4.

Indien bij besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

5.

Een eventuele batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.

6.

Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden, in liquidatie,.

7.

De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende tien jaar na de vereffening.

Huishoudelijk reglement

Art. 20.1.

De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributie en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2.

Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een derde gedeelte van de leden der vereniging.

3.

Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.