Privacyverklaring

Het Jules Verne Genootschap hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Jules Verne Genootschap houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Jules Verne Genootschap zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Jules Verne Genootschap
Honthorstlaan 70
1816 TC Alkmaar

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door het Jules Verne Genootschap verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Er wordt tevens bijgehouden of u de factuur van het lidmaatschap van het lopende jaar en indien van toepassing het afgelopen jaar heeft voldaan. Uw rekeninggegevens worden bewaard om de automatische machtigingen te doen uit sturen indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

Tevens worden uw gegevens bijgehouden indien u als lid of niet-lid bestellingen heeft gedaan via onze website. Dit wordt gedaan voor de financiële afwikkeling van uw bestelling, en om uw bestelling bij u thuis te krijgen.

Verstrekking aan derden

De volgende gegevens zijn zichtbaar voor medeleden van het Jules Verne Genootschap in een beveiligde omgeving:

Wilt u dat uw gegevens niet zichtbaar zijn voor medeleden, dan kunt u dat aangeven bij het secretariaat en dan zal daarvoor worden gezorgd.

Als derde heeft onze externe redacteur ook de beschikking over enkele gegevens:

Emails en de daarbij behorende adressen worden door onze redacteur na twaalf maanden verwijderd.

De Kopij van de Verniaan wordt wel langer dan een jaar bewaard, die bevat dan alleen nog de naam gegevens van de auteur. De server waar deze gegevens op staan is beschermd, en alleen toegankelijk door de redacteur.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Het Jules Verne Genootschap bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In het kader van voorbereidingen van jubilea, en andere speciale gebeurtenissen rondom het Jules Verne Genootschap worden de adres gegevens van oud-leden langer bewaard.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.